Spørsmål og svar

Liten jente som holder en lyspære

Foto: Shutterstock

Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene om innføring av automatiske strømmålere.

Hvorfor får jeg ny strømmåler?

Myndighetene har bestemt at alle landets strømkunder skal få installert automatiske strømmålere innen utgangen av 2018. Svært mange målere må skiftes fordi de har nådd sin tekniske levealder. Da er det fornuftig å ta i bruk digital teknologi. De nye strømmålerne gjør hverdagen enklere og tryggere for kundene og bidrar til mer effektiv drift av strømnettet.

Hva gjør den nye måleren?

Den automatiske strømmåleren leser av forbruket time for time og sender dette automatisk til nettselskapet. Du kan følge forbruket på et display på måleren, og via ulike løsninger på pc, nettbrett eller mobil – avhengig av hva nettselskapet ditt tilbyr. Måleren kan også melde fra om strømbrudd, jordfeil og brannfare ved det tekniske anlegget.

Hvilke fordeler har dette for meg som kunde?

Du slipper å lese av måleren, får bedre oversikt over forbruket ditt og en mer presis strømregning. I tillegg kan måleren avdekke strømbrudd, jordfeil og andre feil på det tekniske anlegget, som dermed kan rettes raskere. Dette kan forebygge brann og ulykker i hjemmet, samt frosne vannrør og ødelagte frysevarer dersom strømmen går når du er på ferie. For det tredje åpner måleren for såkalte smarthjem-løsninger som gjør det enklere å styre strømforbruket.

Når får jeg den nye måleren?

Du vil få informasjon fra nettselskapet ditt i god tid før den nye måleren skal installeres. Våren 2018 var rundt 70 prosent av målerne skiftet. De resterende skal byttes innen utgangen av året.

Må nettselskapet inn i boligen min?

Måleren skal monteres i boligens sikringsskap. Hvis dette er inne i boligen, må selskapet ha adgang. Du vil få varsel god tid i forveien, og installatøren skal legitimere seg ved ankomst. Husk at det normalt må være en voksen til stede for at montøren skal kunne gå inn i boligen.

Hva med målerbytte på hytter – må eier være til stede?

For hytter der sikringsskap/eksisterende måler er på utsiden, trenger ikke eier å være tilstede. For hytter som har sikringsskap innendørs, må eier sørge for at montøren får tilgang til dette. Dette kan skje enten ved at eier er til stede selv, eller gir andre fullmakt til å ta imot montøren.

Må det monteres en antenne utenpå sikringsskapet?

Enkelte steder kan det være nødvendig å installere antenne for at den nye måleren skal få kontakt med nærmeste mottaker. I så fall vil du få informasjon fra montøren om dette.

Hva koster den nye måleren – og hvem skal betale?

Du skal ikke betale noe nå - kostnaden fordeles på nettleien over flere år. Kostnaden vil variere noe mellom nettselskapene, men grovt sett snakker vi om 300-400 kroner ekstra i året, eller rundt 2 øre per kilowattime for en vanlig husholdning. Den totale investeringen ligger i størrelsesorden 10 milliarder kroner for hele Norge. Modernisering av strømnettet vil gi mer effektiv drift og sparte investeringer, noe som bidrar til at nettleien kan holdes lavere enn ellers. 

Er den nye måleren nøyaktig?

Noen har opplevd at strømregningen er blitt høyere etter at de fikk ny strømmåler. Dette henger sannsynligvis sammen med at vi har hatt en kaldere og mer langvarig vinter enn tidligere, og at strømprisene sist vinter var høyere enn året før. Hvis du ikke leste av måleren i perioden før den ble byttet, har nettselskapet stipulert forbruket ditt. Da kan du ha fått en avregning etter at den nye måleren ble installert, for forskjellen mellom stipulert og faktisk forbruk. Justervesenet tester alle modeller av strømmålere som brukes av nettselskapene, og har hittil ikke funnet avvik.

Hvordan beskyttes mine forbruksdata?

Kraftselskapene er underlagt tilsvarende strenge regler som nettbankene når det gjelder personvern og sikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. For øvrig er det begrenset hvor mye man kan lese ut av strømforbruket til en husholdning. Måledataene sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når.

Kan nye målere føre til økt brannfare?

De nye strømmålerne kan avdekke alvorlige feil i det elektriske anlegget i boligen, og dermed forebygge brann. Det har vi allerede et eksempel på fra Haugesund. Noen har bekymret seg for at målerne, ved innføring av variable timepriser, skal motivere kunder til å bruke for eksempel vaskemaskin på natta. Kraftnæringen presiserer at folk må ta de samme forholdsregler som før, for å unngå brann og annen risiko i hjemmet.

Hvor mye stråler de nye målerne?

Den elektromagnetiske strålingen fra de nye strømmålerne ligger langt under faregrensen fastsatt av norske og internasjonale myndigheter. Kontrollmålinger fra N-kom viser at strålingen er langt under én tusendel av grenseverdiene. Statens strålevern forsikrer at det ikke er helsefarlig å få installert ny strømmåler i hjemmet, uansett hvor mange ganger i døgnet den sender data til nettselskapet. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt. En mobiltelefon kan til sammenligning sende opptil 2,0 watt. Mer informasjon hos Statens strålevern.

Hva om jeg er bekymret for helseplager?

Strålingen fra de nye strømmålerne er så svak at det ikke innebærer noen helsefare. Dersom du likevel mener at måleren medfører «vesentlig og dokumenterbar ulempe», kan du søke nettselskapet om fritak. Søknaden må ledsages av attest fra lege eller psykolog. Et fritak vil kun gjelde for egen bolig. Personer som har fått fritak, kan ikke kreve at boliger tilhørende naboer, familie eller andre også skal unntas. Det kan heller ikke kreves fritak av hensyn til personer som ikke bor i boligen.

Hva skjer med de gamle målerne?

De gamle strømmålerne kan inneholde både miljøgifter og verdifulle metaller, og skal derfor håndteres som spesialavfall. Montøren tar med seg måleren og leverer den videre til godkjent mottak. Miljøgiftene fjernes og metallet gjenvinnes til bruk i nye materialer. Ifølge returselskapet RENAS inneholder de gamle målerne 10 tonn kvikksølv, men også betydelige mengder kobber og andre metaller som kan brukes på nytt.